CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI- ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 14

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI- ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 14 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-014 Ngày cấp: 18/11/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 2

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 2 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-013 Ngày cấp: 02/11/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 8

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 8 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-012 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 12

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 12 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-001 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 13

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 13 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-002 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 1

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 1 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-008 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 11

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 11 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-003 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 4

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 4 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-009 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 9

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 9 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-010 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 10

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỜ BIỂN MỚI – ĐIỂM BÁN HÀNG SỐ 10 Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502315376-011 Ngày cấp: 18/10/2016 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp